Artikel 1

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten van Relaxxz.nl verder te noemen: “Relaxxz”, met haar afnemers c.q. opdrachtgevers, verder te noemen: “afnemers”, tenzij door Relaxxz uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 2. Wanneer een overeenkomst met een afnemer uitdrukkelijk van deze voorwaarden wordt afgeweken, behouden alle bepalingen, waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, onverminderd hun gelding.

Artikel 2 TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN EEN OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst komt pas tot stand door schriftelijke bevestiging daarvan door Relaxxz, ook indien daaraan mondelinge of telefonische afspraken aan vooraf mochten zijn gegaan.
 2. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen, maten en gewichtsgegevens, welke Relaxxz verstrekt, alsmede levertijden welke Relaxxz vermeldt, zijn indicatief en zijn voor Relaxxz niet bindend.
 3. Werkzaamheden, anders dan de in de overeenkomst gespecificeerde werkzaamheden zullen tegen bij Relaxxz geldende tarieven aan de afnemer worden doorberekend. Ten alle tijden zijn deze tarieven op aanvraag verkrijgbaar bij Relaxxz.
 4. Relaxxz is ten alle tijden gerechtigd, zowel bij aanvraag als tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de afnemer op verzoek of tot genoegen van Relaxxz zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
 5. In geval van faillissement van de afnemer, of indien de afnemer surseance van betaling heeft gevraagd, of ten laste van afnemer beslag is gelegd, dan wel het bedrijf van afnemer wordt geliquideerd, worden alle vorderingen van Relaxxz terstond opeisbaar, onverminderd haar recht om van haar eigendomsvoorbehoud gebruik te maken.

Artikel 3 LEVERTIJD

De door Relaxxz opgegeven levertijden gelden bij benadering. Relaxxz is niet aansprakelijk voor schade of kosten, voortvloeiende uit onredelijke of ongebruikelijke overschrijding van de levertijd, voor zover deze overschrijding het gevolg is van onvoorziene omstandigheden of overmacht. In geen geval is Relaxxz aansprakelijk voor schade of kosten ontstaan als gevolg van een redelijk te achten overschrijding van de levertijd.

Artikel 4 OP- EN AFLEVERING

 1. De afnemer stelt Relaxxz op de hoogte van bijzondere omstandigheden die het gebruik van een lift, takel of kraan noodzakelijk maken bij aflevering van de goederen door Relaxxz. In dat geval dient u de kosten van deze bijzondere hulpmiddelen voor uw eigen rekening te nemen. Als wij hiervoor opnieuw een afspraak dienen te maken zult u rekening moeten houden met minimaal onze voorrijkosten.
 2. Aflevering geschiedt tijdens de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Relaxxz is gerechtigd om afleveringskosten in rekening te brengen tenzij anders is overeengekomen.
 4. Is uw bestelling afgehaald dan is er geen mogelijkheid om uw levering nog te ruilen of terug te brengen.

Artikel 5 OPSLAG VAN GOEDEREN

 1. In geval de te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering, dan wel omdat de afnemer de goederen niet wil aanvaarden, zal Relaxxz binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Relaxxz is na weigering, dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
 2. In geval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal Relaxxz:
 3. nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en eventuele schade en kosten in rekening brengen;
 4. dan wel eerst de goederen 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden;
 5. indien de te leveren goederen daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is Relaxxz gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

De door Relaxxz als dan geleden schade komt ten laste van de afnemer en wordt bij voorbaat vastgesteld

op een minimum van 30% van het factuurbedrag.

Artikel 6 OVERMACHT

 1. In geval van overmacht of andere omstandigheden, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet of niet tijdig kan worden verlangd, heeft Relaxxz het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de afnemer, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Daarnaast heeft Relaxxz het recht om de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, zonder dat hij jegens de afnemer tot enige schadevergoeding gehouden zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan werkstaking, stagnatie in de aanvoer van goederen, vervoersproblemen, overheidsmaatregelen en mechanische bedrijfsstoringen.
 3. Relaxxz is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist, oneigenlijk of ondeskundig gebruik van de door Relaxxz geleverde artikelen.

Artikel 7 RECLAME

 1. Reclames zijn klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, dan wel omtrent de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen. Van de afnemer wordt verwacht dat hij bij ontvangstneming van de levering, de goederen controleert. Relaxxz garandeert dat reclames, welke binnen 8 dagen na levering worden aangemeld via info@relaxxz.nl, in behandeling worden genomen. Reclames na dit moment behoeven door Relaxxz niet zonder meer in behandeling te worden genomen. Indien in het geval van levering van goederen, de geleverde goederen materiaal- en/of fabricagefouten mochten vertonen, zal Relaxxz na haar keuze voor reparatie, vervanging of vergoeding zorgdragen of de maximale factuurwaarde restitueren, zonder tot enige verplichting, vergoeding of schadeloosstelling gehouden te zijn.De reclame kan nooit recht geven op ontbinding van de overeenkomst.
 2. Na het verstrijken van de in lid a genoemde termijn wordt de afnemer geacht de geleverde goederen in orde te hebben bevonden.
 3. Reclame schort de verplichtingen voor de afnemer voortvloeiende uit enige met de afnemer gesloten overeenkomst niet op.

Artikel 8 GARANTIE

 1. De geleverde goederen moeten die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten.
 2. Mochten de goederen niet aan de in lid a bedoelde omschrijving voldoen, dan zal Relaxxz op verzoek van afnemer zorgen voor reparatie, dan wel vervanging van de goederen, dit laatste ter keuze van Relaxxz. De daarmee gepaard gaande kosten, inclusief vracht- en voorrijkosten worden door Relaxxz vergoed volgens het volgend schema, tenzij anders overeengekomen:

-tot   2 jaar na factuurdatum: 100% van de kosten;

-na   2 jaar tot 3 jaar na factuurdatum: 1/3 van de kosten;

 1. Indien de door de fabrikant van de goederen gegeven garantie verder gaat dan het bovenstaande, geldt de garantie van de fabrikant.
 2. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor geleverde goederen, sluit elke klacht uit en doet de garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg
 3. Afwijkingen aan de geleverde, betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaard zijn en volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsusance kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

Artikel 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De geleverde goederen blijven eigendom van Relaxxz totdat alle uit de overeenkomst voortkomende vorderingen, ook eventuele rente en overige kosten, volledig aan Relaxxz zijn voldaan. Indien de afnemer bij voldoening van bovengenoemde vorderingen in gebreke blijft, heeft Relaxxz het recht om de goederen waarop de vordering betrekking heeft, op te halen bij de afnemer, waarbij de afnemer zich verplicht aan dit ophalen medewerking te verlenen. In ieder geval is Relaxxz door de afnemer gerechtigd om zonder in ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de geleverde goederen in dat geval in haar macht te brengen. Een en ander laat het recht op schadevergoeding van Relaxxz onverlet.
 2. Afnemer is niet gerechtigd geheel of gedeeltelijk onbetaalde goederen, welke door Relaxxz zijn geleverd, aan derden in pand te geven of op andere wijze voor derden tot zekerheid te verstrekken, te verhuren dan wel te verkopen.

Artikel 10 BETALINGEN

 1. Betalingen van door Relaxxz geleverde goederen dienen bij voorkeur per Pin (Maestro), Betaalverzoek, Internetbankieren of Contant te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Bij uitblijven van tijdige betaling is de verkoper gerechtigd, zonder verdere ingebrekestelling, rente in rekening te brengen van 1,5 % per maand over een gedeelte van de maand over het totaal verschuldigde bedrag.
 3. Afnemer is niet gerechtigd aan Relaxxz verschuldigde bedragen te verrekenen met vorderingen die zij meent op Relaxxz te hebben.

Artikel 11 KOSTEN BIJ NIET-BETALING

 1. Alle kosten, waaronder begrepen incassokosten, kosten van inning door een incassobureau, advocaat en/of deurwaarder, wisselkosten, gerechtskosten e.d. ontstaan door niet of niet tijdig of behoorlijk nakomen van zijn verplichtingen, komen geheel ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 45,-.
 2. Indien de afname van bestelde goederen niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, is Relaxxz altijd gerechtigd de gereedstaande goederen te factureren en betaling hiervoor te verlangen, onverminderd het recht van Relaxxz om afname van de goederen te vorderen.

Artikel 12 ANNULERING

Bij eenzijdige annulering van de overeenkomst door de afnemer, is deze een schadevergoeding verschuldigd van minimaal 30% van hetgeen afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij de leverancier kan bewijzen, dat zijn schade groter is.

Artikel 13 PERSOONSGEGEVENS

Relaxxz verwerkt de persoonsgegevens van klant conform de op de website gepubliceerde privacyverklaring.

Artikel 14 TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle overeenkomsten tussen Relaxxz en haar afnemers is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig moet beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de onderhavige voorwaarden zelf, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter van het Arrondissement Maastricht.